Adatvédelmi tájékoztató

1.      Az adatkezelő adatai:

Név: Invitech Megoldások Zártkörűen működő részvénytársaság (Invitech Megoldások Zrt.)

Székhely: 2040 Budaörs, Edison u. 4.

Adószám: 25568509-2-44

Cégjegyzékszám: Cg: 13-10-041599

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1444

Ügyfélszolgálat e-mail címe: vip@invitech.hu

 

2.      Az Invitech Megoldások Zrt. által kezelhető személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

Az Invitech Megoldások Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) - tekintettel az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire – az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

2.1. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatok:

a)   a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő törvényes képviselőjének neve,

b)   a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő, illetve a Szolgáltató szolgáltatásai iránt érdeklődő kapcsolattartójának neve, beosztása,

c)   kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám, mobil telefonszám.

 

2.2. A számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából kezelt személyes adatok:

a)     a hívó és a hívott előfizetői számok;

b)     a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók;

c)      a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma.

 

2.3. Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzés:

d)     helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont hívószáma vagy egyéb, az előfizető, felhasználó egyedi azonosításához szükséges - az előfizetői szerződésben rögzített, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltató által egyéb módon az előfizetőhöz, felhasználóhoz rendelt - állandó műszaki-technikai azonosítók;

e)     helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban részt vevő előfizetők, felhasználók hívószámai, egyedi műszaki-technikai azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa, a kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja;

f)       helyhez kötött telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja igénybevételénél alkalmazott hívásátirányítás és hívástovábbítás esetén a hívásfelépítésben részt vevő köztes előfizetői vagy felhasználói hívószámok;

g)     internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a szándékolt címzett irányában megkezdett kommunikációra vonatkozóan a b) pont szerinti adatok;

h)     internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa és a szolgáltatás előfizető vagy felhasználó általi igénybevételének dátuma, kezdő és záró időpontja, az igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító, hívószám;

i)       internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja során az előfizetők, felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak az elektronikus hírközlési szolgáltató általi bármely átalakításának követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám);

 

2.4. Hangfelvételek:

a)     A telefonos ügyfélszolgálatra érkező bejelentések (panasz és hibabejelentés) hangfelvétele.

b)     Távollévők között telefonon történt szerződéskötés, szolgáltatás megrendelés hangfelvétele.

 

3. A személyes adatok kezelésének időtartama és módja:

3.1. Az adatkezelés időtartama:

a)     A személyes adatokat a Szolgáltató a szerződéses jogviszony megszűnését követő elévülési idő lejártáig kezeli. Az elévülési idő az elektronikus hírközlési szolgáltatások esetében - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 143. § (2) bekezdése szerint -1 év, nem elektronikus hírközlési szolgáltatások esetében az elévülési idő 5 év.

b)     A telefonos ügyfélszolgálatra érkező bejelentésről készült hangfelvételek az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet alapján: a bejelentéstől számított 2 év.

c)      Hibaelhárítással kapcsolatos valamennyi adat esetében a megőrzési idő: hibaelhárítástól számított 1 év.

d)     Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzés esetében az előfizetői adatok az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. § (3) bekezdése szerint őrizhetőek meg: a szerződés megszűnését vagy keletkezést követő 1 év; sikertelen hívások esetén fél év.

e)     Kapcsolatfelvétel, illetve Szolgáltató ajánlatainak megküldése céljából kezelt adatok esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

3.2. A tárolás módja: vegyes (gépi feldolgozás és/vagy papír alapú megőrzés).

 

4. A személyes adatok kezelésének jogcíme:

Törvényi elrendelés, illetve az érintett hozzájárulása.

 

5. Az adatkezelést elrendelő jogszabály pontos megnevezése:

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

 

6. A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője és eléhetőségei:

Név: dr. Fazekas Balázs

Elérhetőség:

Cím: 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Telefon:  1/801-1500
E-mail: fazekasb@invitech.hu

 

7. Tájékoztató a személyes adatok biztonságáról

A Szolgáltató műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a szolgáltatás biztonságának, valamint a szolgáltatás nyújtása során kezelt személyes adatok védelméről. A szolgáltatás biztonságába a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés biztonsága is beleértendő.

A Szolgáltató tájékoztatja az igénybe vevőt a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, a Szolgáltató által megtett műszaki és szervezési intézkedések ellenére fennmaradó, ismert kockázatokról és a védelem érdekében az igénybe vevő által tehető intézkedésekről.

Ha a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán és internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja az igénybe vevőt a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az igénybe vevő által tehető intézkedésekről, és azok várható költségeiről.

 

8. Adatkezelési tájékoztató az érintett hozzájárulásával kezelt személyes adatokkal kapcsolatban

8.1. Közvetlen üzletszerzési tevékenység

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés módszerével ajánlataival, szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatással megkeresse az érintettet.

 

8.2. Blogbejegyzésekről szóló hírlevél

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató e-mailben tájékoztatást küldjön blogbejegyzéseiről.

 

8.3. A 8.1. és a 8.2. pont szerinti célhoz kapcsolódó tájékoztatás:

Kezelt személyes adatok:

·        érintett neve,

·        érintett e-mail címe.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulást az érintett a Szolgáltató honlapján keresztül vagy írásban adja meg.

A Szolgáltató a megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatkezeléshez való hozzájárulást az érintett indokolás nélkül a következő e-mail címen (vip@invitech.hu) vagy postai úton (2040 Budaörs, Edison utca 4.) ingyenesen visszavonhatja. A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásakor az adatkezelő töröli, azt a továbbiakban semmilyen célból nem kezeli.

A Szolgáltató az e-mailben megküldött ajánlataival kapcsolatban adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó adatai: neve, címe, elérhetősége.
Az adatfeldolgozó a Szolgáltató hírleveleinek kiküldését végzi, ebből a célból az érintettek e-mail címeit kezeli.

 

9. Adatfeldolgozók igénybe vétele

A Szolgáltató az e-mailben megküldött ajánlataival és más tömeges emailes megkeresésekkel, tájékoztatásokkal, adattisztítással kapcsolatban adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó adatai: REACHMEDIA KFT., 1036 Budapest, Tímár utca 8/a 1 emelet 1., +36 1 373 0953.
Az adatfeldolgozó a fenti műveletek végzése során az érintettek nevét és e-mail címeit kezeli.

További adatfeldolgozók igénybevételéről az ÁSZF ad tájékoztatást illetve az ügyféllel megkötött szerződés rendelkezik.

 

10. Az érintett jogai az adatkezelés kapcsán:

Az érintett a személyes adatai törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatást a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán a 1444 es telefonszámon, valamint az vip@invitech.hu elektronikus email címen keresztül kérheti.

Amennyiben megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az érintett az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogosult bejelentést tenni vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25, telefon: +36-1-457-7100, e-mail: info@nmhh.hu) fordulhat.

Valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Jelen adatkezelési tájékoztatóra egyebekben az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.") és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény irányadó.

Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, amelyet a következő adatkezelési azonosító számon vettek nyilvántartásba: NAIH- 102074/2016.

Amennyiben azt tapasztalta, hogy az Ön, illetve az Ön által képviselt vagy más Invitech ügyfélhez tartozó más érintett személyes adata jogosulatlanul változott vagy semmisült meg, azt mással jogosulatlan közölték, mások jogosulatlanul hozzáférhettek vagy jogosulatlanul nyilvánosságra került. kérjük ezt mint adatvédelmi incidenst jelentse be nekünk (az Ön elérhetőségi adatai, valamint az idő, hely és más lényegesnek ítélt körülmények összefoglalásával) a vip@invitel.co.hu emailcímen. 

 

Töltő kép

Kérem várjon!

1467054913_icon-ios7-arrow-right